Regulamin

Wersja dokumentu: 2.0.0

Obowiązuje użytkowników zarejestrowanych od 17.06.2023 (włącznie) oraz wszystkich pozostałych użytkowników od dnia 10.07.2023.

Poprzednie wersje dokumentu znajdziesz w: Zmiany regulaminu

I. Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: ,,Regulamin”) określa zasady korzystania z Serwisu internetowego i/lub Aplikacji Animalhotels.com (dalej: Serwis Internetowy/i lub Aplikacja) dostępnego pod adresem strony internetowej https://animalhotels.com/ prowadzonego przez właściciela serwisu internetowego - spółkę animalhotels sp. z o.o z siedzibą w Łodzi (90 - 318) ul. H. Sienkiewicza 72 zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000934860, REGON 520527265, NIP 7252314345.
 2. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej info@animalhotels.com

II. Definicje

 1. Akceptacja Rezerwacji - potwierdzenie możliwości wykonania Usługi Opieki przez Opiekuna
 2. Anulowanie Rezerwacji - przerwanie Rezerwacji Usług przez Opiekuna
 3. Animalhotels.com - animalhotels spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi ul. H. Sienkiewicza 72, 90-318 Łódź, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000934860, REGON 520527265, NIP 7252314345
 4. Aplikacja - aplikacja mobilna animalhotels.com na systemy Android i IOS pozwalająca na korzystanie z Usług świadczonych przez Animalhotels.com.
 5. Cennik – zestawienie porównawcze zakresu cenowego Ofert Usług Opieki
 6. Dostawca Usług Płatniczych- podmiot świadczący usługi płatnicze na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji: Stripe, Inc. z siedzibą w Irlandii i Stanach Zjednoczonych
 7. Działanie - czynności podjęte przez Użytkowników Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji, takie jak: anulowanie lub akceptacja Rezerwacji, rejestrację w Stripe, płatność za Usługę Opieki, Zakończenie Rezerwacji, wystawienie Opinii i odpowiedzi do niej
 8. Działanie Marketingowe - publikacja postu, wideo, relacje w mediach społecznościowych Opiekuna.
 9. Gamifikacja - rozwiązanie informatyczne wykorzystujące mechanizmy gier, polega na zdobywaniu Punktów i osiąganiu kolejnych Poziomów przez Opiekunów
 10. Konto - Konto Użytkownika w ramach Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji, na którym w szczególności gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz prezentowane opinie
 11. Level - konkretny etap osiągany po zdobyciu określonej liczby Punktów
 12. Oferta – ogłoszenie stanowiące ofertę usługi hotelowej dla zwierząt, które umieszczane jest na animalhotels.com przez Opiekuna
 13. Opiekun – oznacza dostawcę Usługi Opieki nad zwierzęciem i/lub zwierzętami
 14. Profil – publiczna część Konta Użytkownika zawierająca m.in. informacje o danym Użytkowniku, jego doświadczeniu, kwalifikacjach i/lub udogodnieniach; jest ogólnodostępny, również dla niezalogowanych Użytkowników lub przeglądających
 15. Punkt - jednostka oznaczająca ocenę w Gamifikacji, przyznaje się je za określone działania
 16. Regulamin - niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami, określający zasady korzystania z Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji w każdym czasie.
 17. Rejestracja - procedura niezbędna do pełnego korzystania z usług świadczonych przez Animalhotels.com
 18. Rezerwacja usług - oznacza zamówienie, nabycie, opłacenie lub rezerwację Usługi Opieki
 19. Serwis Internetowy - serwis internetowy o rozbudowanej funkcjonalności dostępny pod adresem www.animalhotels.com, prowadzony przez Usługodawcę, za pośrednictwem, którego Użytkownik może korzystać w szczególności z Usług
 20. Status “Opłacono” - komunikat Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji oznaczający przesłanie pieniędzy przez Właściciela z wykorzystaniem Usług Dostawy Usług Płatniczych na rzecz Opiekuna
 21. Status “Zakończono” - komunikat Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji oznaczający wykonanie Usługi Opieki przez Opiekuna
 22. Umowa o świadczenie usługi opieki - odpłatna umowa zawarta między Opiekunem a Właścicielem, której przedmiotem jest świadczenie Usług Opieki
 23. Usługa - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Animalhotels.com i oferowane w ramach Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji; Usługami tymi są w szczególności: zamówienie, nabycie, opłacenie lub rezerwację Usługi opieki
 24. Usługa Opieki - odpłatne usługi związane z opieką nad zwierzęciem/zwierzętami świadczone przez Opiekuna na rzecz Właściciela
 25. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji
 26. Właściciel - osoba korzystająca z Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji, posiadacz zwierzęcia/zwierząt, który zainteresowany jest Usługą Opieki
 27. Zakończenie Rezerwacji - wykonanie Usługi Opieki przez Opiekuna

III. Postanowienia ogólne

 1. Warunki korzystania z Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji określa Regulamin. Każdy Użytkownik Serwisu Internetowego jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu.

IV. Zakres i charakter świadczonych usług

 1. Animalhotels.com udziela Użytkownikom dostępu do Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji umożliwiającego nawiązanie kontaktu pomiędzy Właścicielem a Opiekunem w celu zawierania umów o świadczenie Usług Opieki.
 2. Animalhotels.com nie jest stroną żadnych umów pomiędzy Właścicielem a Opiekunem i tym samym nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników za Usługi Opieki.
 3. Animalhotels.com świadczy na rzecz Użytkowników m.in. następujące Usługi: umożliwienie korzystania z Konta, udostępnienie wyszukiwarki Opiekunów, umożliwienie dokonywania rezerwacji Usług Opieki, zawieranie Umów Opieki, umożliwienie Użytkownikom publikowania opinii o Opiekunach oraz Usługach Opieki.
 4. Animalhotels.com nie przejmuje odpowiedzialności za niedopatrzenie Właścicieli w kwestii Rezerwacji Usług Opieki.
 5. W ramach Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji, Opiekun może oferować różne rodzaje Usług Opieki.
 6. Animalhotels.com nie zatrudnia Właścicieli i/lub Opiekunów.
 7. Właściciele są odpowiedzialni za ocenę Opiekuna, który wykonywał Usługę Opieki. Właściciel powinien osobiście ocenić, czy Opiekun spełnia wymagane kryteria opieki nad zwierzętami.

V. Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika urządzenia z dostępem do sieci Internet takiego jak komputer PC, laptop lub urządzenia mobilnego typu tablet lub smartfon, wyposażonego w zaktualizowany system operacyjny oraz jedną z następujących zaktualizowanych przeglądarek: Edge, Chrome, Firefox, Opera lub Safari z włączoną obsługą języka Javascript, łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
 2. Animalhotels dopuszcza możliwość pobrania Aplikacji ze sklepu internetowego: App Store dla systemu iOS, Google Play dla systemu Android. Pobranie Aplikacji w/w sklepów jest bezpłatne. Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona i zainstalowana Aplikacja, musi posiadać zaktualizowany system operacyjnego do jednego z ostatnich wersji.
 3. Aplikacja dostępna jest dla Użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych spełniających wskazane powyżej wymagania techniczne, na które Użytkownicy pobiorą Aplikację, zainstalują ją oraz prawidłowo uruchomią.
 4. Animalhotels.com nie jest dostawcą usług transmisji danych. Koszty transmisji danych wymaganych do uruchomienia i korzystania z Serwisu Internetowego/i lub Aplikacji pokrywają Użytkownicy we własnym zakresie, na podstawie odrębnych umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami dostępu do sieci Internet.

VI. Zasady korzystania z Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji

 1. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z oraz akceptuje treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności, która jest zamieszczona pod adresem: .
 2. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji w sposób zgodny z prawem i jego założonymi celami.
 3. Użytkownik zobowiązuje się:
  • nie podejmować działań, które są sprzeczne i/lub utrudniają działanie Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji;
  • nie publikować materiałów obrażających honor, godność i reputację biznesową, promujących przemoc, pornografię, narkotyki, broń, wszelkiego rodzaju wrogość lub wrogość z jakiegokolwiek powodu, zawierających wezwania do czynów nielegalnych lub niezgodnych z prawem, reklamujących świadczenie usług intymnych;
  • nie korzystać z Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji do celów niezgodnych z prawem lub nieprzewidzianych w Regulaminie;
  • niezwłocznie powiadomić Animalhotels.com o każdym przypadku naruszenia (lub zagrożeniu naruszenia) ich praw lub praw osób trzecich, w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji. Wszelkie powiadomienia należy zgłaszać Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@animalhotels.com.
 4. Opiekun zobowiązuje się niezwłocznie odpowiadać na wiadomości Właściciela i być z nim w stałym kontakcie.
 5. Zabrania się:
 • zamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;
 • korzystania z Usług Animalhotels.com w celu organizowania świadczenia Usług Opieki z innym Użytkownikiem, następnie realizować transakcje dotyczące tych usług poza Serwisem Internetowym i/lub Aplikacją;
 • dostarczania szkodliwego oprogramowania;
 • ingerowania w jakikolwiek sposób w treść i wygląd Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji;
 • zamieszczania treści naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej;
 • zamieszczania treści podważających dobre imię lub renomę Animalhotels.com;
 • spamowania lub reklamowania innych serwisów;
 • zamieszczania nieprawdziwych informacji w Profilu, podczas rejestracji jak i korzystania z Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji;
 • aranżowania opieki nad egzotycznymi, niebezpiecznymi, zagrożonymi, jadowitymi jak i końmi, czy innymi zwierzętami hodowlanymi lub zwierzętami, które posiadają historię ataku na ludzi;
 • publikowania opinii o Opiekunach, które nie są oparte na osobistym doświadczeniu Właścicieli, które są celowo niedokładne lub wprowadzają w błąd lub które naruszają niniejsze Zasady;
 • publikowania „spamu” ani innych nieautoryzowanych komunikatów handlowych;
 • przenoszenia ani nieautoryzowanego korzystania z konta w Serwisie Internetowym i/lub Aplikacji przez żadną inną osobę, ani angażować się w nieuczciwe transakcje.

VII. Rejestracja

 1. Użytkownik w celu korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji zobowiązany jest do posiadania aktywnego Profilu. Rejestracja Użytkownika umożliwia założenie Konta.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na wysłanie wiadomości SMS z kodem numerycznym na numer wprowadzany przy Rejestracji do Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji.
 3. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich czynności w ramach Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji może jedynie osoba umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 4. Użytkownik ma obowiązek w procesie rejestracji oraz w toku korzystania z Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji podać dane prawdziwe, poprawne i aktualne i do których wykorzystywania jest uprawniony. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych w razie ich zmiany.
 5. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracji, Użytkownik za pośrednictwem powiadomień otrzyma od Usługodawcy wiadomość z kodem, który potwierdzi wprowadzone dane. Po pozytywnej weryfikacji danych przez Użytkownika, nastąpi potwierdzenie dokończenia procesu rejestracji, po czym Użytkownik będzie mógł zalogować się na Konto.
 6. Rejestracja Użytkownika jest bezpłatna i może nastąpić tylko za pośrednictwem Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji.
 7. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie Internetowym i/lub Aplikacji.
 8. Użytkownik nie może podawać nikomu hasła i loginu do swojego konta w Serwisie Internetowym i/lub Aplikacji, jak i logować przy użyciu danych innego Użytkownika.
 9. Użytkownik rozumie i zgadza się, że jest w pełni odpowiedzialny za działania na Profilu i zobowiązany do poinformowania Animalhotels.com o nieautoryzowanym dostępie do niego.
 10. Z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika procedury rejestracji, pomiędzy Animalhotels.com a Użytkownikiem zostaje zawarta Umowa na czas nieokreślony, chyba że Użytkownik nie spełnił warunków wymaganych Regulaminem. Wówczas nie dochodzi do zawarcia umowy.
 11. W przypadku dezaktywacji podanego numeru telefonu komórkowego, Użytkownik zgadza się na niezwłoczną aktualizację informacji o swoim Profilu, aby mieć pewność, że wiadomości nie będą wysyłane do osoby, która pozyskała stary numer Użytkownika.
 12. Użytkownik akceptuje, iż Animalhotels.com będzie posiadał wgląd do podawanych w Serwisie Internetowym i/lub Aplikacji przez Użytkownika danych i informacji.
 13. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności

VIII. Polityka prywatności

 1. .
 2. Administratorem, w rozumieniu RODO, danych osobowych Właścicieli, którzy dokonali zapytania o Usługę Opieki jest Animalhotels.com. W celu umożliwienia świadczenia Usług Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji, konieczne jest powierzenie Animalhotels.com przez Opiekuna przetwarzania danych osobowych. W przypadku gdy Opiekun nie zawiera Umowy O Świadczenie Usług Opieki w ramach swojej działalności zawodowej lub gospodarczej nie jest on zobowiązany do przestrzegania przepisów RODO.
 3. W szczególności, w ramach Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji i Usług, Użytkownicy będą korzystać z funkcjonalności Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji (m.in. powiadomienia, wysyłanie wiadomości), a Animalhotels.com będzie w imieniu Użytkowników przetwarzać dane na warunkach określonych w niniejszej umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, przy czym Użytkownik pozostaje administratorem tych danych osobowych.
 4. W ramach świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, Animalhotels.com przetwarza te dane osobowe na polecenie Użytkownika. Z chwilą zawarcia Umowy, Użytkownik powierza Animalhotels.com przetwarzanie danych osobowych (umowa powierzenia).
 5. Animalhotels.com oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami RODO i zapewnia, iż podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO oraz spełnia wymagania określone w art. 28 RODO.
 6. Animalhotels.com przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Użytkownika – co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na Animalhotels.com Usługodawcę prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Animalhotels.com; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania podmiot przetwarzający informuje Użytkownika o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
 7. Animalhotels.com zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;
 8. Animalhotels.com podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO oraz przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO.
 9. Animalhotels.com biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
 10. Animalhotels.com uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.
 11. Animalhotels.com może powierzać przetwarzanie powierzonych przez Użytkownika danych osobowych innym podmiotom w celu realizacji funkcjonalności Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji oraz w ramach wewnętrznych procesów obsługi Użytkowników, w tym w szczególności: dostawcy operatorowi SMS, operatorowi poczty elektronicznej (e-mail), firmie programistycznej, dostawcy usługi do wysyłki wiadomości e-mail, księgowości, kancelarii prawnej, podmiotom zapewniającym rozwiązania chmurowe oraz inne rozwiązania wykorzystywane przez Animalhotels.com w bieżącej działalności, która wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych (ogólna zgoda administratora).
 12. Animalhotels.com poinformuje Użytkownika o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, na co najmniej 7 (siedem) dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem przetwarzania przez inny podmiot przetwarzający, umożliwiając Użytkownikom tym samym wyrażenie sprzeciwu na posłużenie się przez Użytkownika innym podmiotem przetwarzającym. W przypadku braku takiego sprzeciwu, uważa się, że Użytkownik wyraził zgodę na zmianę.
 13. Rozwiązanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych skutkować będzie niemożliwością świadczenia Usług Animalhotels.com na podstawie Umowy na rzecz Użytkownika, w zakresie wymagającym przetwarzania danych, których administratorem jest Użytkownik. Animalhotels.com po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji Użytkownika usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
 14. Animalhotels.com udostępnia Użytkownikowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz umożliwia Użytkownikowi przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich, z zastrzeżeniem, że Użytkownik zobowiązany jest wcześniej powiadomić o planowanym audycie, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 15. Animalhotels.com niezwłocznie informuje Użytkownika, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie niniejszego rozporządzenia lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych.
 16. Animalhotels.com nie odpowiada za legalność pozyskiwanych przez Opiekuna danych osobowych ani za zgodność jego działania z RODO. Animalhotels.com może w tym zakresie przekazać Opiekunowi wskazówki lub opinię własną, jednak nie jest ona zarówno dla Animalhotels.com, jak i Opiekuna wiążąca, w szczególności nie rozszerza zakresu Usług Opiekuna i Umowy o świadczenie Usługi Opieki.
 17. Animalhotels.com wyczerpująco odpowiada na każde zapytanie Użytkownika związane z przetwarzaniem danych, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia doręczenia zapytania.
 18. Animalhotels.com zobowiązuje się zgłaszać Użytkownikowi naruszenia związane z przetwarzaniem danych. W szczególności Animalhotels.com zobowiązuje się niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 36 (trzydziestu sześciu) godzin od chwili powzięcia informacji, informować Użytkownika o wszelkich zdarzeniach mogących skutkować powstaniem jego odpowiedzialności jako administratora, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów związanych z ochroną danych osobowych.
 19. W przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych poza obszarem UE, Animalhotels.com dostarczy Użytkownikowi kopię dokumentów, które stanowią przesłankę legalności tego działania (np. dokument zawartych standardowych klauzul umownych obowiązujących w umowie z tzw. podprocesorem).

IX. Warunki korzystania z mapy

 1. Korzystanie z Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji wymaga korzystania z funkcji i treści OpenStreetMap.
 2. Korzystanie z OpenStreetMap podlega aktualnym dodatkowym warunkom korzystania z usługi na stronie https://openstreetmap.org.pl/o-openstreetmap/wykorzystanie-mapy/warunki-licencyjne/ oraz Polityką Prawa Autorskiego https://www.openstreetmap.org/copyright/pl.
 3. Korzystając z Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji, Użytkownik potwierdza i akceptuje warunki OpenStreetMap w zakresie, w jakim mają one zastosowanie do Użytkowników.
 4. Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie funkcji i treści OpenStreetMap może skutkować zawieszeniem lub zakończeniem korzystania z Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji.

X. Prawa własności intelektualnej

 1. Animalhotels.com przysługują wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji i do ich poszczególnych elementów, wobec czego korzystanie z Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji w sposób lub w celach niezgodnych z Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa jest niedozwolone i skutkuje odpowiedzialnością Użytkownika wobec Animalhotels.com.
 2. Korzystanie z Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji nie powoduje przyznania Użytkownikowi jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z jakichkolwiek znaków towarowych znajdujących się na Serwisie Internetowym i/lub Aplikacji.
 3. Nie wolno kopiować ani przekazywać żadnych tekstów, fotografii, znaków towarowych, znaków usługowych, poza treściami pochodzącymi od Użytkowników, z wyjątkiem wykorzystania ich na swoim komputerze do celów prywatnych i niekomercyjnych. Wszelkie oznaczenia dotyczące praw autorskich, znaków towarowych oraz wszelkich innych praw towarzyszących zawartości zastrzeżonej muszą znajdować się na wszystkich kopiach, które użytkownik drukuje albo tworzy w inny sposób.
 4. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym majątkowe prawa autorskie, do treści, a także, że wykorzystanie tych treści nie będzie naruszało praw osób trzecich
 5. Użytkownik oświadcza, że przysługujące mu prawa nie zagrażają i nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich oraz zapewnia, iż zaspokoił, lub zaspokoi do dnia zamieszczenia treści w ramach Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji, związane z nimi wszelkie prawa osób trzecich w związku z zawartością tych materiałów.
 6. Użytkownik oświadcza, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, zrekompensuje Animalhotels.com koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Usługodawcę od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
 7. Z chwilą udostępnienia treści, udziela Animalhotels.com nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na czas trwania Umowy z możliwością jej przedłużenia, licencji na korzystanie z treści Użytkownika, wraz z prawem do udzielania sublicencji („Licencja”).
 8. Wszelkie oznaczenia dotyczące praw autorskich, znaków towarowych oraz wszelkich innych praw towarzyszących zawartości zastrzeżonej muszą znajdować się na wszystkich kopiach, które użytkownik drukuje albo tworzy w inny sposób.
 9. Inne produkty, usługi lub oznaczenia podmiotów na Serwisie Internetowym i/lub Aplikacji należą do Dostawców i mogą być prezentowane na Serwisie Internetowym i/lub Aplikacji wyłącznie do celów identyfikacyjnych. W sprawie takich oznaczeń oraz ich statusu Rejestracji Użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednimi Dostawcami.

XI. Rezerwacje

 1. Właściciele i Dostawcy usług prowadzą ze sobą transakcje, gdy oboje zgadzają się na rezerwację, która określa opłaty, okres, zasady anulowania i inne warunki świadczenia Usług za pośrednictwem mechanizmu rezerwacji dostępnego w Serwisie Internetowym i/lub Aplikacji („rezerwacje”).
 2. Rezerwacja może zostać zainicjowana przez Opiekuna lub Właściciela, wybierając rodzaj Usługi, która ma być świadczona, a następnie postępując zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.
 3. Właściciel inicjuje Rezerwację Usług, zgadza się zapłacić za Usługi Opieki w Rezerwacji po kliknięciu przycisku „Rezerwuje”.

XII. Płatności

 1. Serwis Internetowy i/lub Aplikacji zawiera umowę z Dostawcą Usług Płatniczych na przetwarzanie płatności internetowych oraz na przechowywanie danych Użytkowników dotyczących informacji o kartach kredytowych, kartach debetowych lub innych metodach płatności oferowanych w Serwisie Internetowym i/lub Aplikacji.
 2. Użytkownik będzie informowany w Serwisie Internetowym i/lub Aplikacji w widoczny sposób o każdorazowo aktualnej cenie wybieranych Usług, w tym o aktualnej wysokości Wynagrodzenia za Usługę Serwisową.
 3. Korzystanie z usług płatniczych dostępnych w Serwisie Internetowym i/lub Aplikacji wiąże się z nawiązaniem odrębnego stosunku prawnego z Dostawcą Usług Płatniczych i zaakceptowania jego regulaminu (dostępnego na stronie: https://stripe.com/en-pl/privacy; https://stripe.com/en-pl/legal). Serwis Internetowy i/lub Aplikacji nie jest stroną takiego stosunku i nie ma możliwości ingerowania w jego treść ani sposób realizacji. W razie jakichkolwiek problemów z płatnością Użytkownik powinien skontaktować się z Dostawcą Usług Płatniczych celem wyjaśnienia wątpliwości lub zgłoszenia reklamacji. Serwis Internetowy i/lub Aplikacji nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za realizację usługi płatniczej przez zewnętrznego usługodawcę.
 4. Dostawca Usług Płatniczych i/lub Aplikacji może przetwarzać takie dane jak: numer konta bankowego, imię, nazwisko, nazwę firmy, numer identyfikacyjny firmy, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, adres zameldowania i/lub zamieszkania, numer karty kredytowej lub debetowej i innych danych do prawidłowego funkcjonowania oferowanych usług.
 5. Do potwierdzenia danych osobowych Dostawca Usług Płatniczych może żądać od Użytkownika skanu dowodu osobistego.
 6. Usługa Opieki jest transakcją między Właścicielem a Dostawcą.
 7. Zapłata ceny za Usługę Opieki odbywa się przy użyciu karty kredytowej, karty debetowej lub innej metody płatności, które są oferowane w Serwisie Internetowym i/lub Aplikacji.
 8. Kwota należna za Usługę Opieki jest przechowywana na rachunku zastrzeżonym obsługiwanym przez Dostawcę Usług Płatniczych. Wraz z rozpoczęciem transakcji, Dostawca Usług Płatniczych pobiera środki od Właściciela na rzecz Dostawcy i przechowuje te środki na rachunku zastrzeżonym do ich wypłaty.
 9. Wypłata kwoty należnej za Usługę Opieki następuje natychmiast w ostatni dzień Usługi Opieki i jest wypłacana przez Dostawcę Usług Płatniczych bezpośrednio na konto bankowe Dostawcy bez dodatkowych opłat.
 10. Serwis Internetowy i/lub Aplikacji nie oferuje żadnych usług płatniczych, nie uczestniczy w procesie płatności ani nie ponosi odpowiedzialności za przekazane informacje przez Użytkowników w zakresie obowiązującego prawa.
 11. Użytkownicy są odpowiedzialni za przekazywanie prawdziwych danych kart kredytowych, kart debetowych lub innych metod płatności oferowanych w Serwisie Internetowym i/lub Aplikacji.
 12. Korzystanie z usług świadczonych przez Dostawcę Usług Płatniczych przysługuje wyłącznie we własnym imieniu. Zabrania się korzystania przez osoby trzecie.

XII. Opłaty

 1. Właściciele mogą zakupić Usługę Opieki, dokonując Rezerwacji zgodnie z opisem w X punkcie.
 2. Właściciel w momencie akceptacji Rezerwacji zawiera transakcję z Dostawcą i zgadza się na uiszczenie całości opłat wskazanych w Rezerwacji. Transakcję należy wykonać przed dniem rozpoczęcia Usługi Opieki.
 3. Całkowita kwota, jaką Właściciele są obciążani za Rezerwację, również obejmuję opłatę serwisową na rzecz Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji.
 4. Właściciel zgadza się zapłacić opłatę serwisową w ramach Rezerwacji i jest ona pobierana od każdej Rezerwacji.
 5. Opłata serwisowa wynosi 10% i jest obliczana jako procent opłat każdej Rezerwacji.
 6. Kiedy Właściciel płaci za Usługi Opieki, będzie musiał podać Dostawcy Usług Płatniczych ważne, aktualne dane karty płatniczej lub innych informacji dotyczących płatności oraz zachować te informacje dotyczące płatności (lub inną akceptowalną alternatywną metodę płatności) zapisane w Koncie, o ile nie występują jakieś zaległe, potwierdzone rezerwacje.
 7. Rolą Animalhotels.com jest ułatwianie płatności od Właścicieli do Dostawców.
 8. Właściciel jest odpowiedzialny za utrzymywanie aktualnych informacji o płatnościach.
 9. Jeśli Dostawca Usług Płatniczych nie może obciążyć Właściciela opłatami w terminie, ponieważ informacje dotyczące płatności nie są już ważne i/lub płatność nie zostanie otrzymana w terminie, ani Usługodawca, ani Dostawca nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek niewykonanie Usług Opieki.
 10. W przypadku anulowania lub reklamacji zwracana jest cała stawka ustalona w Rezerwacji.

XIII. Reklamacje w zakresie działania Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji

 1. Wszelkie reklamacje z tytułu nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji należy zgłaszać animahlotels.com za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@animalhotels.com. Animalhotels.com zastrzega sobie prawo żądania od reklamującego udzielenia informacji lub wyjaśnień w sytuacji gdy wymaga tego rozpoznanie reklamacji.
 2. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
 3. Odpowiedź na reklamację wysyłana będzie na adres e-mail podany w treści reklamacji.

XIV. Reklamacje w zakresie Usług Opieki

 1. Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi Opieki należy kierować bezpośrednio do Opiekunów.
 2. Opiekun ponosi względem Właściciela odpowiedzialność za rozpatrywanie reklamacji dotyczących Usług Opiekuna zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

XV. Anulowanie

 1. Właściciel, który chce dokonać anulowania Rezerwacji, powinien skorzystać z mechanizmów dostępnych w Serwisie Internetowym i/lub Aplikacji.
 2. Dla celów zasad i warunków zawartych w niniejszym punkcie, datą anulowania jest data anulowania przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji, niezależnie od jakiejkolwiek oddzielnej komunikacji między Użytkownikami poza Serwisem Internetowym i/lub Aplikacją.
 3. Jeśli Właściciel anuluje Rezerwację przed okresem świadczenia Usługi Opieki określonym w Rezerwacji, Animalhotels.com zwróci opłaty zgodnie z polityką anulowania. Animalhotels.com inicjuje zwroty za pośrednictwem Dostawcy Usług Płatniczych.
 4. Zasady anulowania opisane w niniejszym Regulaminie mogą mieć zastosowania w przypadku sytuacji niezależnych od Opiekunów i/lub Właścicieli, które uniemożliwiają wykonanie Usługi Opieki na warunkach uzgodnionych w Rezerwacji, takich jak ewakuacja, trzęsienia ziemi, huragan, pożar, powódź, wojna, zamieszki, zalania, ciężkie choroby, wypadki, złamania, brak zgodności terminów lub inne podobne zdarzenia, które uniemożliwiają wykonanie Usługi Opieki.

XVI. Opinie

 1. Serwis Internetowy i/lub Aplikacji może zapewniać możliwość pozostawienia subiektywnej opinii na temat Opiekunów oraz ich Usług Opieki.
 2. Opinia może zostać wystawiona po Zakończeniu Rezerwacji.
 3. Opinię może wystawić jedynie zalogowany Właściciel, który dokonał Rezerwacji Usług w Serwisie Internetowym i/lub Aplikacji i opłacił ją za pośrednictwem Dostawcy Usług Płatniczych.
 4. Opinia pojawia się na Profilu Opiekuna automatycznie w momencie jej wystawienia przez Właściciela.
 5. Opinia nie może naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności nie może zawierać: wulgaryzmów, treści nieprawdziwych, zniesławiających lub stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, treści o charakterze reklamowym, danych Użytkowników lub innych osób fizycznych, treści naruszających prawa podmiotów trzecich, w tym prawa własności intelektualnej, dobre obyczaje, dobra osobiste, w tym dobre imię, renomę innych Użytkowników lub osób trzecich, treści nieprawdziwych, zniesławiających lub stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji.
 6. Zabrania się publikowania opinii o Opiekunach, które nie są oparte na osobistym doświadczeniu Właścicieli, które są celowo niedokładne lub wprowadzają w błąd lub które naruszają niniejsze Zasady.
 7. Animalhotels.com nie ma obowiązku dostarczania Opiekunom treści jakichkolwiek opinii na ich temat przesłanych przez innych Użytkowników Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji, zarówno przed, jak i po zamknięciu konta w Serwisie Internetowym i/lub Aplikacji.
 8. Opiekun ma możliwość dodania odpowiedzi do danej Opinii. Do odpowiedzi stosuje się zasady dotyczące Opinii.
 9. Odpowiedź do Opinii może zostać wystawiona po wystawieniu Opinii przez Właściciela.
 10. Odpowiedź do Opinii może zostać wystawiona przez zalogowanego Opiekuna.
 11. Animalhotels.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek usunięcie, ujawnienie, utratę lub modyfikację tych opinii.
 12. Animalhotels.com zastrzega sobie prawo do przeglądania i usuwania tych opinii z Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji w dowolnym momencie, które w ocenie Animalhotels.com są sprzeczne z Regulaminem lub przepisami prawa. Usunięcie opinii jest nieodwracalne.

XVII. Gamifikacja

 1. Serwis Internetowy i/lub Aplikacja wykorzystuje mechanizm gry zwany dalej Gamifikacją.
 2. Gamifikacja w Serwisie Internetowym i/lub Aplikacji obejmuje zdobywanie Punktów za Działania podjęte przez Opiekuna. Przyznawane są również Punkty za Działania Właściciela na rzecz Opiekuna. Punkty przyznawane są Opiekunowi.
 3. Punkty przyznawane są za następujące działania:
l.p.nazwa Działaniailość PunktówOpis
1rejestracja w Stripe1000Zachodzi, kiedy Stripe prześlę informację o aktywacji Konta Opiekuna
2Wysłanie Rezerwacji do Opiekuna100Jeden raz, od jednego Właściciela na dzień
3Akceptacja Rezerwacji300+50 * (24-liczba godzin od momentu złożenia zamówienia)Im szybciej Opiekun odpowie tym więcej Punktów zdobywa
4Anulowanie Rezerwacji200+50 * (24-liczba godzin od momentu złożenia zamówienia)Im szybciej Opiekun odpowie tym więcej Punktów zdobywa
5Płatność w Animalhotels.com150 * ilość dni RezerwacjiDzieje się w chwili zmiany statusu na “Opłacono”
6Zakończenie Rezerwacji300 * ilość dni RezerwacjiDzieje się w chwili zmiany statusu na “Zakończono”
7Opinia z oceną 3 i więcej(ocena-2) * 1000Dzieje się kiedy Właściciel doda Opinię do Rezerwacji
8Odpowiedź do Opinii500Dzieje się kiedy Opiekun odpowie na Opinię Właściciela
9Działanie Marketingowe1000Dzieje się kiedy Opiekun opublikuje post, wideo, relacje w swoich mediach społecznościowych

undefined1. Opiekun może zdobyć dodatkowe Punkty za Działania Marketingowe. Opiekun może podjąć się takich działań maksymalnie 3 razy. Opiekun maksymalnie zdobędzie łącznie 3000 Punktów. 2. Przyznawanie Punktów jest jawne. Opiekun ma możliwość zobaczyć historię przyznanych Punktów w swoim Koncie. 3. Zdobywając określoną ilość Punktów, Opiekun zyskuje kolejne Levele.

l.p.przedział PunktówLevelOpis
1brak Punktów do 9999NEWOpiekun, który dołączył jako nowy Użytkownik.
2od 10000 do 19999LEVEL IOpiekun miał przynajmniej jedną świetną Usługę Opieki
3od 20000 do 49999LEVEL IIOpiekun miał przynajmniej dwie świetne Usługi Opieki
4od 50000 do 79999LEVEL IIIOpiekun miał przynajmniej sześć świetnych Usług Opieki
5od 80000 do 99999LEVEL IVOpiekun miał przynajmniej dziesięć świetnych Usług Opieki
6od 100000 i więcejLEVEL VOpiekun miał ponad dwanaście świetnych Usług Opieki

undefined1. Przyznane Levele są jawne. Każdy Użytkownik Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji ma możliwość zobaczenia jaki Level ma Opiekun.

XVIII. Linki do stron zewnętrznych

 1. Serwis Internetowy i/lub Aplikacja może zawierać łącza do stron internetowych lub zasobów stron trzecich.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • dostępność lub dokładność takich stron internetowych lub zasobów;
  • treści, produktów lub usług dostępnych w takich witrynach internetowych lub zasobach.
 3. Łącza do takich witryn lub zasobów nie oznaczają poparcia dla takich witryn lub zasobów ani treści, produktów lub usług dostępnych w takich witrynach lub zasobach.
 4. Użytkownik przyjmujesz do wiadomości wyłączną odpowiedzialność za wszelkie ryzyko wynikające z korzystania z takich witryn lub zasobów i przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko.
 5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności dostępnych na stronach internetowych lub zasobów stron trzecich.

XIX. Zmiana regulaminu

 1. Animalhotels.com zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 2. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane w postaci tekstu jednolitego wraz z informacją o ich dokonaniu na stronie internetowej www.animalhotels.com.
 3. O zmianach Regulaminu animahotels.com zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej lub za pośrednictwem wiadomości SMS na numer powiązany z Kontem Użytkownika, na 15 dni przed ich wejściem w życie.
 4. Animalhotels.com może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania 15-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy: podlega obowiązkowi prawnemu, na podstawie którego zobowiązana jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia jej dotrzymanie wyżej wymienionego 15-dniowego okresu powiadomienia, musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną usług pośrednictwa internetowego, Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami.
 5. Użytkownik może nie zaakceptować zmian Regulaminu i w takim wypadku żądać usunięcia Konta poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 15 dni od daty zawiadomienia o zmianie Regulaminu. W przypadku braku takiego żądania przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował zmiany bez zastrzeżeń.
 6. O ile nie ustalono inaczej, wszystkie zmiany tego Regulaminu obowiązują wszystkich Użytkowników, w tym także użytkowników, którzy zaczęli korzystać z Serwisu internetowego i/lub Aplikacji przed wprowadzeniem tych zmian.

XX. Zakończenie korzystania z Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji

 1. Animalhotels.com może wypowiedzieć niniejszą Umowę wynikającą z tego Regulaminu w dowolnym momencie, informując Użytkownika o tym na piśmie (także drogą mailową) i/lub w przypadku, gdy Użytkownik posiada konto, anulując jego konto i dostęp do jego konta.
 2. Animalhotels.com może wypowiedzieć niniejszą Umowę wynikającą z tego Regulaminu informując Użytkownika o tym na piśmie (także drogą mailową) w przypadku, gdy Użytkownik złamał zasady tego Regulaminu i posiada konto, anulując jego konto i dostęp do jego konta lub dezaktywując jego ofertę.
 3. Animalhotels.com może wypowiedzieć niniejszą Umowę wynikającą z tego Regulaminu nie informując Użytkownika o tym, w przypadku, gdy Użytkownik nie podał żadnych danych osobowych poza numerem telefonu, na które zarejestrowane zastało Konto i nie logował się na to Konto w przeciągu 60 dni.
 4. Użytkownik może wypowiedzieć niniejszą Umowę wynikającą z niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie, usuwając swoje konto lub zaprzestając korzystania z Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji.

XXI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie czyni żadnej ze stron agentem ani przedstawicielem drugiej strony, ani nie ustanawia pomiędzy stronami stosunku typu joint-venture ani stosunku partnerstwa.
 3. Użytkownik nie może przenieść lub nadać swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.
 4. Animalhotels.com może przenieść prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu, bez uznania tego przeniesienia za zmianę Regulaminu oraz bez uprzedniego zawiadomienia Użytkownika, pod warunkiem, że nie zostaną naruszone jego prawa wynikające z niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe jego postanowienia zachowują pełną moc i skuteczność. Postanowienia niniejszego Regulaminu nieważne lub nieskuteczne zostaną zastąpione postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, a także najbardziej doń zbliżonymi.
 6. W przypadku sporów Unia Europejska udostępnia europejską platformę internetowego rozstrzygania sporów https://ec.europa.eu/consumers/odr. Udostępnia informacje o alternatywnych metodach rozstrzygania sporów, z których Użytkownik może skorzystać w przypadku sporu, którego nie można rozstrzygnąć.
 7. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji i/lub Usług i/lub niniejszego Regulaminu, Animalhotels.com zaleca odwiedzenie centrum pomocy lub skontaktowanie się z lokalnym biurem: tel.: +48 730 830 820; email: info@animalhotels.com.