Regulamin

Wersja dokumentu: 3.0.0

Obowiązuje od dnia 06.02.2024r.

Poprzednie wersje dokumentu znajdziesz w: Zmiany regulaminu

I. Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: ,,Regulamin”) określa zasady korzystania z Serwisu internetowego i/lub Aplikacji animalhotels.com (dalej: Serwis Internetowy/i lub Aplikacja) dostępnego pod adresem strony internetowej https://animalhotels.com/ prowadzonego przez właściciela serwisu internetowego - spółkę animalhotels sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90 - 318) ul. H. Sienkiewicza 72 zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000934860, REGON 520527265, NIP 7252314345.
 2. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej info@animalhotels.com

II. Definicje

Akceptacja Rezerwacji - potwierdzenie możliwości wykonania Usługi Opieki przez Opiekuna

Anulowanie Rezerwacji - przerwanie Rezerwacji Usług przez Opiekuna

Animalhotels.com - animalhotels spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi ul. H. Sienkiewicza 72, 90-318 Łódź, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000934860, REGON 520527265, NIP 7252314345

Aplikacja - aplikacja mobilna animalhotels.com na systemy Android i IOS pozwalająca na korzystanie z Usług świadczonych przez animalhotels.com.

Cennik – zestawienie porównawcze zakresu cenowego Ofert Usług Opieki

Dostawca Usług Płatniczych- podmiot świadczący usługi płatnicze na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji: Stripe, Inc. z siedzibą w Irlandii i Stanach Zjednoczonych

Działanie - czynności podjęte przez Użytkowników Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji, takie jak: anulowanie lub akceptacja Rezerwacji, rejestrację w Stripe, płatność za Usługę Opieki, Zakończenie Rezerwacji, wystawienie Opinii i odpowiedzi do niej

Działanie Marketingowe - publikacja postu, wideo, relacje w mediach społecznościowych Opiekuna.

Konto - Konto Użytkownika w ramach Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji, na którym w szczególności gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz prezentowane opinie

Level - konkretny etap osiągany po zdobyciu określonej liczby Punktów

Newsletter - bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą, której Animalhotels.com informuje Użytkowników o nowościach pojawiających się w ramach Serwisu Internetowego i/ lub Aplikacji oraz Usług, poprzez przesyłanie wybranych i zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego.

Oferta – ogłoszenie stanowiące ofertę usługi hotelowej dla zwierząt, które umieszczane jest na animalhotels.com przez Opiekuna

Opiekun – oznacza dostawcę Usługi Opieki nad zwierzęciem i/lub zwierzętami

Profil – publiczna część Konta Użytkownika zawierająca m.in. informacje o danym Użytkowniku, jego doświadczeniu, kwalifikacjach i/lub udogodnieniach; jest ogólnodostępny, również dla niezalogowanych Użytkowników lub przeglądających

Punkt - jednostka oznaczająca ocenę w Gamifikacji, przyznaje się je za określone działania

Ranking - rozwiązanie informatyczne wykorzystujące mechanizmy gier, polega na zdobywaniu Punktów i osiąganiu kolejnych Poziomów przez Opiekunów

Regulamin - niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami, określający zasady korzystania z Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji w każdym czasie.

Rejestracja - procedura niezbędna do pełnego korzystania z usług świadczonych przez Animalhotels.com

Rezerwacja usług - oznacza zamówienie, nabycie, opłacenie lub rezerwację Usługi Opieki

Serwis Internetowy - serwis internetowy o rozbudowanej funkcjonalności dostępny pod adresem https://animalhotels.com/, prowadzony przez Usługodawcę, za pośrednictwem, którego Użytkownik może korzystać w szczególności z Usług

Status “Opłacono” - komunikat Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji oznaczający przesłanie pieniędzy przez Właściciela z wykorzystaniem Usług Dostawy Usług Płatniczych na rzecz Opiekuna

Status “Zakończono” - komunikat Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji oznaczający wykonanie Usługi Opieki przez Opiekuna

Umowa o świadczenie usługi opieki - odpłatna umowa zawarta między Opiekunem a Właścicielem, której przedmiotem jest świadczenie Usług Opieki

Usługa - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Animalhotels.com i oferowane w ramach Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji; Usługami tymi są w szczególności: zamówienie, nabycie, opłacenie lub rezerwację Usługi opieki

Usługa Opieki - odpłatne usługi związane z opieką nad zwierzęciem/zwierzętami świadczone przez Opiekuna na rzecz Właściciela

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji

Właściciel - osoba korzystająca z Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji, posiadacz zwierzęcia/zwierząt, który zainteresowany jest Usługą Opieki

Zakończenie Rezerwacji - wykonanie Usługi Opieki przez Opiekuna

III. Postanowienia ogólne

Warunki korzystania z Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji określa Regulamin. Każdy Użytkownik Serwisu Internetowego jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu.

IV. Zakres i charakter świadczonych usług

 1. Animalhotels.com udziela Użytkownikom dostępu do Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji umożliwiającego nawiązanie kontaktu pomiędzy Właścicielem a Opiekunem w celu zawierania umów o świadczenie Usług Opieki.
 2. Animalhotels.com nie jest stroną żadnych umów pomiędzy Właścicielem a Opiekunem i tym samym nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników za Usługi Opieki.
 3. Animalhotels.com świadczy na rzecz Użytkowników m.in. następujące Usługi: umożliwienie korzystania z Konta, udostępnienie wyszukiwarki Opiekunów, umożliwienie dokonywania rezerwacji Usług Opieki, zawieranie Umów Opieki, umożliwienie Użytkownikom publikowania opinii o Opiekunach oraz Usługach Opieki.
 4. Animalhotels.com nie przejmuje odpowiedzialności za niedopatrzenie Właścicieli w kwestii Rezerwacji Usług Opieki.
 5. W ramach Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji, Opiekun może oferować różne rodzaje Usług Opieki.
 6. Animalhotels.com nie zatrudnia Właścicieli i/lub Opiekunów.
 7. Właściciele są odpowiedzialni za ocenę Opiekuna, który wykonywał Usługę Opieki. Właściciel powinien osobiście ocenić, czy Opiekun spełnia wymagane kryteria opieki nad zwierzętami.

V. Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika urządzenia z dostępem do sieci Internet takiego jak komputer PC, laptop lub urządzenia mobilnego typu tablet lub smartfon, wyposażonego w zaktualizowany system operacyjny oraz jedną z następujących zaktualizowanych przeglądarek: Edge, Chrome, Firefox, Opera lub Safari z włączoną obsługą języka Javascript, łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
 2. Animalhotels.com dopuszcza możliwość pobrania Aplikacji ze sklepu internetowego: App Store dla systemu iOS, Google Play dla systemu Android. Pobranie Aplikacji w/w sklepów jest bezpłatne. Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona i zainstalowana Aplikacja, musi posiadać zaktualizowany system operacyjnego do jednego z ostatnich wersji.
 3. Aplikacja dostępna jest dla Użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych spełniających wskazane powyżej wymagania techniczne, na które Użytkownicy pobiorą Aplikację, zainstalują ją oraz prawidłowo uruchomią.
 4. Animalhotels.com nie jest dostawcą usług transmisji danych. Koszty transmisji danych wymaganych do uruchomienia i korzystania z Serwisu Internetowego/i lub Aplikacji pokrywają Użytkownicy we własnym zakresie, na podstawie odrębnych umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami dostępu do sieci Internet.

VI. Zasady korzystania z Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji

 1. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z oraz akceptuje treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności, która jest zamieszczona pod adresem: .
 2. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji w sposób zgodny z prawem i jego założonymi celami.
 3. Użytkownik zobowiązuje się:
  • nie podejmować działań, które są sprzeczne i/lub utrudniają działanie Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji;
  • nie publikować materiałów obrażających honor, godność i reputację biznesową, promujących przemoc, pornografię, narkotyki, broń, wszelkiego rodzaju wrogość lub wrogość z jakiegokolwiek powodu, zawierających wezwania do czynów nielegalnych lub niezgodnych z prawem, reklamujących świadczenie usług intymnych;
  • nie korzystać z Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji do celów niezgodnych z prawem lub nieprzewidzianych w Regulaminie;
  • niezwłocznie powiadomić Animalhotels.com o każdym przypadku naruszenia (lub zagrożeniu naruszenia) ich praw lub praw osób trzecich, w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji. Wszelkie powiadomienia należy zgłaszać Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@animalhotels.com.
 4. Opiekun zobowiązuje się:
  • niezwłocznie odpowiadać na wiadomości Właściciela i być z nim w stałym kontakcie;
  • wykonywać osobiście Usługę Opieki.
 5. Zabrania się:
  • zamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;
  • korzystania z Usług Animalhotels.com w celu organizowania świadczenia Usług Opieki z innym Użytkownikiem, następnie realizować transakcje dotyczące tych usług poza Serwisem Internetowym i/lub Aplikacją;
  • dostarczania szkodliwego oprogramowania;
  • ingerowania w jakikolwiek sposób w treść i wygląd Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji;
  • zamieszczania treści naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej;
  • zamieszczania treści podważających dobre imię lub renomę animalhotels.com;
  • spamowania lub reklamowania innych serwisów;
  • zamieszczania nieprawdziwych informacji w Profilu, podczas rejestracji jak i korzystania z Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji;
  • aranżowania opieki nad egzotycznymi, niebezpiecznymi, zagrożonymi lub jadowitymi zwierzętami, lub zwierzętami, które posiadają historię ataku na ludzi;
  • publikowania opinii o Opiekunach, które nie są oparte na osobistym doświadczeniu Właścicieli, które są celowo niedokładne lub wprowadzają w błąd lub które naruszają niniejsze Zasady;
  • publikowania „spamu” ani innych nieautoryzowanych komunikatów handlowych;
  • przenoszenia ani nieautoryzowanego korzystania z konta w Serwisie Internetowym i/lub Aplikacji przez żadną inną osobę, ani angażować się w nieuczciwe transakcje;
  • przekazywania zwierząt pod opiekę osobom trzecim w tym innych opiekunów lub hoteli dla zwierząt, bez wyraźnej zgody Właściciela oraz bez poinformowania Animalhotels.com.

VII. Rejestracja

 1. Użytkownik w celu korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji zobowiązany jest do posiadania aktywnego Profilu. Rejestracja Użytkownika umożliwia założenie Konta. Użytkownik wyraża zgodę na wysłanie wiadomości SMS z kodem numerycznym na numer wprowadzany przy Rejestracji do Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich czynności w ramach Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji może jedynie osoba umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów. Użytkownik ma obowiązek w procesie rejestracji oraz w toku korzystania z Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji podać dane prawdziwe, poprawne i aktualne i do których wykorzystywania jest uprawniony. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych w razie ich zmiany. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracji, Użytkownik za pośrednictwem powiadomień otrzyma od Usługodawcy wiadomość SMS z kodem, który potwierdzi wprowadzone dane. Po pozytywnej weryfikacji danych przez Użytkownika, nastąpi potwierdzenie dokończenia procesu rejestracji, po czym Użytkownik będzie mógł zalogować się na Konto. Rejestracja Użytkownika jest bezpłatna i może nastąpić tylko za pośrednictwem Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie Internetowym i/lub Aplikacji.
 2. Użytkownik nie może podawać nikomu hasła i loginu do swojego konta w Serwisie Internetowym i/lub Aplikacji, jak i logować przy użyciu danych innego Użytkownika. Użytkownik rozumie i zgadza się, że jest w pełni odpowiedzialny za działania na Profilu i zobowiązany do poinformowania animalhotels.com o nieautoryzowanym dostępie do niego. Z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika procedury rejestracji, pomiędzy animalhotels.com a Użytkownikiem zostaje zawarta Umowa na czas nieokreślony, chyba że Użytkownik nie spełnił warunków wymaganych Regulaminem. Wówczas nie dochodzi do zawarcia umowy. W przypadku dezaktywacji podanego numeru telefonu komórkowego, Użytkownik zgadza się na niezwłoczną aktualizację informacji o swoim Profilu, aby mieć pewność, że wiadomości nie będą wysyłane do osoby, która pozyskała stary numer Użytkownika. Użytkownik akceptuje, iż Animalhotels.com będzie posiadał wgląd do podawanych w Serwisie Internetowym i/lub Aplikacji przez Użytkownika danych i informacji. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności.

VIII. Polityka prywatności

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji, Administrator zbiera dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie Internetowym i/lub Aplikacji. Szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji zostały szczegółowo opisane w Polityce Prywatności, która jest dostępna pod adresem https://animalhotels.com/polityka-prywatnosci.

IX. Warunki korzystania z mapy

 1. Korzystanie z Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji wymaga korzystania z funkcji i treści OpenStreetMap.
 2. Korzystanie z OpenStreetMap podlega aktualnym dodatkowym warunkom korzystania z usługi na stronie https://openstreetmap.org.pl/o-openstreetmap/wykorzystanie-mapy/warunki-licencyjne/ oraz Polityką Prawa Autorskiego https://www.openstreetmap.org/copyright/pl.
 3. Korzystając z Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji, Użytkownik potwierdza i akceptuje warunki OpenStreetMap w zakresie, w jakim mają one zastosowanie do Użytkowników.
 4. Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie funkcji i treści OpenStreetMap może skutkować zawieszeniem lub zakończeniem korzystania z Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji.

X. Prawa własności intelektualnej

 1. Serwis Internetowy i/lub Aplikacja lub poszczególne elementy, teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w serwisie treści, elementy graficzne, kompilacje materiałów oraz opracowania podlegają ochronie przez polskie i międzynarodowe prawo.
 2. Ochrona dotyczy również wszelkich materiałów, które Serwis Internetowy i/lub Aplikacja dostarcza Użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów bez zgody Administratora jest zabronione i będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych przez Administratora.
 3. Korzystanie z Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji nie powoduje przyznania Użytkownikowi jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z jakichkolwiek znaków towarowych znajdujących się w Serwisie Internetowym.
 4. Użycie przez Użytkownika firmy lub znaków towarowych Administratora w jakichkolwiek dokumentach lub do jakichkolwiek celów, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w Regulaminie może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu przez Administratora zgody w formie pisemnej i uprzednim pisemnym zaaprobowaniu wzorów takich dokumentów lub materiałów przez Administratora.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkodę wyrządzoną Administratorowi, w następstwie użycia nazwy firmy lub znaków.
 6. Inne produkty, usługi lub oznaczenia podmiotów na Serwisie Internetowym i/lub Aplikacji należą do Dostawców i mogą być prezentowane na Serwisie Internetowym i/lub Aplikacji wyłącznie do celów identyfikacyjnych. W sprawie takich oznaczeń oraz ich statusu Rejestracji Użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednimi Dostawcami.
 7. Z chwilą zamieszczenia Oferty, Użytkownik upoważnia Animalhotels do publikacji i rozpowszechniania opisu Oferty oraz zdjęć zamieszczonych w Ofercie w mediach społecznościowych, a także w dowolnym miejscu za pośrednictwem sieci Internet, w tym w wyszukiwarkach internetowych, za pośrednictwem których prowadzona jest promocja serwisu Animalhotels.com. Użytkownik, z chwilą zamieszczenia w Ofercie treści stanowiących przedmiot prawa autorskiego, wyraża zgodę na ich nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie rozpowszechnianie w serwisie Animalhotels.com w zakresie:
  • utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką w tym także przez dokonywanie zapisu oraz kopii na wszelkich nośnikach; wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej;
  • publicznego wyświetlania i odtwarzania, wykorzystywania w różnych formatach wraz z prawem włączania ich w całości lub we fragmentach do innych utworów i tworzenia opracowań.wraz z prawem do udzielania sublicencji („Licencja”).
 8. Licencja jest udzielana w szczególności w celu prowadzenia działań promocyjnych przez Animalhotels. Użytkownik nie ma prawa do żadnego wynagrodzenia, jeśli jego treści (w szczególności: zdjęcia, wizerunek) zostaną wykorzystane przez Animalhotels.

XI. Rezerwacje

 1. Właściciele i Opiekunowie prowadzą ze sobą transakcje, gdy oboje zgadzają się na Rezerwację, która określa opłaty, okres i inne warunki świadczenia Usług za pośrednictwem mechanizmu rezerwacji dostępnego w Serwisie Internetowym i/lub Aplikacji („rezerwacje”).
 2. Aby wyszukać Opiekuna każdy Właściciel musi posiadać aktywne Konto w Serwisie Internetowy i/lub Aplikacji mobilnej.
 3. Rezerwacja może zostać zainicjowana przez Właściciela, który rozpoczyna proces wyszukiwania po wypełnieniu danych na temat: miejscowości, daty, rodzaju pupila, udogodnień. Konieczne jest również uzupełnienie przez Właściciela informacji na temat zwierzaka takie jak: imię, rasa/gatunek i/lub dodatkowe informacje. Po kliknięciu “rozpocznij” rozpoczyna się masowe wysyłanie zapytań do Opiekunów, którzy spełniają kryteria określone przez Właściciela. Opiekun dostaje powiadomienie i podejmuje decyzje czy podejmuje się wykonania Usługi Opieki. Opiekun akceptuje Rezerwację albo odrzuca. Właściciel widzi każdego Opiekuna, który akceptuje Rezerwację. Właściciel wybiera Opiekuna z listy, który najbardziej spełnia jego wymagania. Po wybraniu Opiekuna, Właściciel może się skontaktować z Opiekunem i opłacić Usługę Opieki.
 4. Właściciel nadal ma możliwość wybrania Opiekuna z listy Opiekunów, jednak po wypełnieniu danych na temat daty i rodzaju zwierzaka, rozpocznie się proces wyszukiwania. Dalsze czynności wyszukiwania Usług Opieki i Rezerwacji Usługi są przedstawione w punkcie 3.
 5. Właściciel inicjuje Rezerwację Usług, zgadza się zapłacić za Usługi Opieki w Rezerwacji po kliknięciu przycisku „Rezerwuję i płacę”.
 6. W przypadku, gdy Opiekun wyraża zgodę na realizację Usług Opieki, Właściciel dokonuje zapłaty poprzez przycisk “Rezerwuję i płacę” i wybór jednej z dostępnych form zapłaty. W tym momencie dochodzi do zawarcia umowy między stronami.

XII. Płatności

 1. Serwis Internetowy i/lub Aplikacji zawiera umowę z Dostawcą Usług Płatniczych na przetwarzanie płatności internetowych oraz na przechowywanie danych Użytkowników dotyczących informacji o kartach kredytowych, kartach debetowych lub innych metodach płatności oferowanych w Serwisie Internetowym i/lub Aplikacji.
 2. Użytkownik będzie informowany w Serwisie Internetowym i/lub Aplikacji w widoczny sposób każdorazowo o aktualnej cenie wybieranych Usług, w tym o aktualnej wysokości opłaty serwisowej.
 3. Korzystanie z usług płatniczych dostępnych w Serwisie Internetowym i/lub Aplikacji wiąże się z nawiązaniem odrębnego stosunku prawnego z Dostawcą Usług Płatniczych i zaakceptowania jego regulaminu (dostępnego na stronie: https://stripe.com/en-pl/privacy; https://stripe.com/en-pl/legal). Serwis Internetowy i/lub Aplikacji nie jest stroną takiego stosunku i nie ma możliwości ingerowania w jego treść ani sposób realizacji. W razie jakichkolwiek problemów z płatnością Użytkownik powinien skontaktować się z Dostawcą Usług Płatniczych celem wyjaśnienia wątpliwości lub zgłoszenia reklamacji. Serwis Internetowy i/lub Aplikacji nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za realizację usługi płatniczej przez zewnętrznego usługodawcę.
 4. Opiekun zobowiązany jest posiadać Konto u Dostawcy Usług Płatniczych. Rejestracja Konta u Dostawcy Usług Płatniczych jest możliwa za pośrednictwem Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji. Konto u Dostawcy Usług Płatniczych umożliwia wykonanie transakcji między Właścicielem a Opiekunem. Do potwierdzenia danych osobowych Dostawca Usług Płatniczych może żądać od Opiekuna skanu dowodu osobistego.
 5. Dostawca Usług Płatniczych i/lub Aplikacji może przetwarzać takie dane jak: numer konta bankowego, imię, nazwisko, nazwę firmy, numer identyfikacyjny firmy, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, adres zameldowania i/lub zamieszkania, numer karty kredytowej lub debetowej i innych danych do prawidłowego funkcjonowania oferowanych usług.
 6. Usługa Opieki jest transakcją między Właścicielem a Opiekunem.
 7. Zapłata ceny za Usługę Opieki odbywa się przy użyciu karty kredytowej, karty debetowej lub Przelewów24, BLIK, Apple Pay oraz Google Pay.
 8. Kwota należna za Usługę Opieki jest przechowywana na rachunku zastrzeżonym obsługiwanym przez Dostawcę Usług Płatniczych. Wraz z rozpoczęciem transakcji, Dostawca Usług Płatniczych pobiera środki od Właściciela na rzecz Opiekuna i przechowuje te środki na rachunku zastrzeżonym do ich wypłaty.
 9. Wypłata kwoty należnej za Usługę Opieki następuje natychmiast w ostatni dzień Usługi Opieki o godzinie 13:00 i jest wypłacana przez Dostawcę Usług Płatniczych bezpośrednio na konto bankowe Dostawcy bez dodatkowych opłat.
 10. Serwis Internetowy i/lub Aplikacji nie oferuje żadnych usług płatniczych, nie uczestniczy w procesie płatności ani nie ponosi odpowiedzialności za przekazane informacje przez Użytkowników w zakresie obowiązującego prawa.
 11. Użytkownicy są odpowiedzialni za przekazywanie prawdziwych danych kart kredytowych, kart debetowych lub innych metod płatności oferowanych w Serwisie Internetowym i/lub Aplikacji.
 12. Korzystanie z usług świadczonych przez Dostawcę Usług Płatniczych przysługuje wyłącznie we własnym imieniu. Zabrania się korzystania przez osoby trzecie.

XII. Opłaty

 1. Właściciele mogą zakupić Usługę Opieki, dokonując Rezerwacji zgodnie z opisem w punkcie XI Rezerwacje.
 2. Właściciel w momencie akceptacji Rezerwacji zawiera transakcję z Opiekunem i zgadza się na uiszczenie całości opłat wskazanych w Rezerwacji. Transakcję należy wykonać przed dniem rozpoczęcia Usługi Opieki.
 3. Całkowita kwota, jaką Właściciele są obciążani za Rezerwację, również obejmuję opłatę serwisową na rzecz Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji.
 4. Właściciel zgadza się zapłacić opłatę serwisową w ramach Rezerwacji i jest ona pobierana od każdej Rezerwacji.
 5. Opłata serwisowa wynosi 15% i jest obliczana jako procent opłat każdej Rezerwacji.
 6. Kiedy Właściciel płaci za Usługi Opieki, będzie musiał podać Dostawcy Usług Płatniczych ważne, aktualne dane karty płatniczej lub innych informacji dotyczących płatności oraz zachować te informacje dotyczące płatności (lub inną akceptowalną alternatywną metodę płatności) zapisane w Koncie, o ile nie występują jakieś zaległe, potwierdzone rezerwacje.
 7. Rolą animalhotels.com jest ułatwianie płatności od Właścicieli do Opiekunów.
 8. Animalhotels.com jest odpowiedzialne za utrzymywanie aktualnych informacji o płatnościach.
 9. Jeśli Dostawca Usług Płatniczych nie może obciążyć Właściciela opłatami w terminie, ponieważ informacje dotyczące płatności nie są już ważne i/lub płatność nie zostanie otrzymana w terminie, ani Animalhotels.com, ani Opiekun nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek niewykonanie Usług Opieki.
 10. W przypadku reklamacji zwracana jest cała stawka ustalona w Rezerwacji.

XIII. Reklamacje w zakresie działania Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji

 1. Wszelkie reklamacje z tytułu nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji należy zgłaszać Animalhotels.com:
  • elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@animalhotels.com
  • listem poleconym na adres Animalhotels sp. z o.o. 90-318 Łódź ul. Sienkiewicza 72
  • telefonicznie pod numerem +48 731 830 820 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)
 2. Animalhotels.com zastrzega sobie prawo żądania od reklamującego udzielenia informacji lub wyjaśnień w sytuacji, gdy wymaga tego rozpoznanie reklamacji.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), a także okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje pochodzące od Konsumentów będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. Pozostałe reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, Animalhotels.com niezwłocznie zwróci się do Użytkownika o wskazanie dodatkowych informacji w zakreślonym terminie.
 6. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres korespondencyjny.
 7. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
 8. Odpowiedź na reklamację wysyłana będzie na adres e-mail podany w treści reklamacji.

XIV. Reklamacje w zakresie Usług Opieki

 1. Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi Opieki należy kierować bezpośrednio do Opiekunów.
 2. Opiekun ponosi względem Właściciela odpowiedzialność za rozpatrywanie reklamacji dotyczących Usług Opiekuna zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

XV. Newsletter

 1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest bezpłatnie przez animalhotels.com na rzecz Użytkowników, którzy dobrowolnie i opcjonalnie wyrażą na to zgodę.
 2. Subskrypcję Newslettera zamawia się poprzez udzielenie zgody na kontakt bezpośredni w ustawieniach prywatności w Koncie Użytkownika.
 3. Z chwilą potwierdzenia aktywacji Newslettera, pomiędzy Użytkownikiem a animalhotels.com zostaje zawarta Umowa o świadczeniu usługi Newslettera na czas nieoznaczony.
 4. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez wysłanie oświadczenia woli na adres info@animalhotels.com, poprzez odpowiedni link znajdujący się w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera lub odznaczenie zgody na kontakt bezpośredni w ustawieniach prywatności w Koncie Użytkownika.
 5. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych środkami komunikacji elektronicznej jest dobrowolna i w każdej chwili Użytkownik może ją wycofać.

XVI. Anulowanie

 1. Właściciel, który chce dokonać anulowania Rezerwacji, powinien skontaktować się z Opiekunem, który może skorzystać z mechanizmów dostępnych w Serwisie Internetowym i/lub Aplikacji, które umożliwią anulowanie Rezerwacji. Tylko Opiekun ma możliwość dokonać anulowania Rezerwacji.
 2. Dla celów zasad i warunków zawartych w niniejszym punkcie, datą anulowania jest data anulowania przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji, niezależnie od jakiejkolwiek oddzielnej komunikacji między Użytkownikami poza Serwisem Internetowym i/lub Aplikacją.
 3. Jeśli Właściciel chce anulować Rezerwację przed okresem świadczenia Usługi Opieki określonym w Rezerwacji, animalhotels.com zwróci opłaty. Jeśli Właściciel i Opiekun nie ustalą inaczej, Animalhotels.com zwróci całość opłat. Animalhotels.com inicjuje zwroty za pośrednictwem Dostawcy Usług Płatniczych.
 4. Zasady anulowania opisane w niniejszym Regulaminie mogą mieć zastosowania w przypadku sytuacji niezależnych od Opiekunów i/lub Właścicieli, które uniemożliwiają wykonanie Usługi Opieki na warunkach uzgodnionych w Rezerwacji.

XVII. Opinie

 1. Serwis Internetowy i/lub Aplikacji może zapewniać możliwość pozostawienia subiektywnej opinii na temat Opiekunów oraz ich Usług Opieki.
 2. Opinia może zostać wystawiona po Zakończeniu Rezerwacji.
 3. Opinię może wystawić jedynie zalogowany Właściciel, który dokonał Rezerwacji Usług w Serwisie Internetowym i/lub Aplikacji i opłacił ją za pośrednictwem Dostawcy Usług Płatniczych.
 4. Opinia pojawia się na Profilu Opiekuna automatycznie w momencie jej wystawienia przez Właściciela.
 5. Opinia nie może naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności nie może zawierać: wulgaryzmów, treści nieprawdziwych, zniesławiających lub stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, treści o charakterze reklamowym, danych Użytkowników lub innych osób fizycznych, treści naruszających prawa podmiotów trzecich, w tym prawa własności intelektualnej, dobre obyczaje, dobra osobiste, w tym dobre imię, renomę innych Użytkowników lub osób trzecich, treści nieprawdziwych, zniesławiających lub stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji.
 6. Zabrania się publikowania opinii o Opiekunach, które nie są oparte na osobistym doświadczeniu Właścicieli, które są celowo niedokładne lub wprowadzają w błąd lub które naruszają niniejsze Zasady.
 7. Animalhotels.com nie ma obowiązku dostarczania Opiekunom treści jakichkolwiek opinii na ich temat przesłanych przez innych Użytkowników Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji, zarówno przed, jak i po zamknięciu konta w Serwisie Internetowym i/lub Aplikacji.
 8. Opiekun ma możliwość dodania odpowiedzi do danej Opinii. Do odpowiedzi stosuje się zasady dotyczące Opinii.
 9. Odpowiedź do Opinii może zostać wystawiona po wystawieniu Opinii przez Właściciela.
 10. Odpowiedź do Opinii może zostać wystawiona przez zalogowanego Opiekuna.
 11. Animalhotels.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek usunięcie, ujawnienie, utratę lub modyfikację tych opinii.
 12. Animalhotels.com zastrzega sobie prawo do przeglądania i usuwania tych opinii z Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji w dowolnym momencie, które w ocenie animalhotels.com są sprzeczne z Regulaminem lub przepisami prawa. Usunięcie opinii jest nieodwracalne.

XVIII. Ranking

 1. Serwis Internetowy i/lub Aplikacja wykorzystuje mechanizm gry zwany dalej Rankingiem.
 2. Ranking w Serwisie Internetowym i/lub Aplikacji obejmuje zdobywanie Punktów za Działania podjęte przez Opiekuna. Przyznawane są również Punkty za Działania Właściciela na rzecz Opiekuna. Punkty przyznawane są Opiekunowi.
 3. Przyznane Levele są jawne. Każdy Użytkownik Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji ma możliwość zobaczenia jaki Level ma Opiekun.
 4. Opiekun może zdobyć dodatkowe Punkty za Działania Marketingowe. Opiekun może podjąć się takich działań maksymalnie 3 razy. Opiekun maksymalnie zdobędzie łącznie 3000 Punktów.
 5. Przyznawanie Punktów jest jawne. Opiekun ma możliwość zobaczyć historię przyznanych Punktów w swoim Koncie.
 6. Zdobywając określoną ilość Punktów, Opiekun zyskuje kolejne Levele.
 7. Ranking wpływa na sortowanie rezultatów wyszukiwania w przypadku, kiedy Użytkownik nie zdefiniuje w ustawieniach, jakie jest sortowanie. Sortowanie względem Rankingu jest domyślnym sortowaniem.
 8. Sortowanie względem Rankingu przedstawia powtarzający się schemat: czterech Opiekunów z LEVELEM od I. do V., piąty Opiekun z poziomem NEW.
 9. Punkty przyznawane są za następujące działania:
l.pAktywnośćLiczba punktów dla opiekunaOpis
1Aktywacja w Stripe1000Zachodzi, kiedy Stripe prześlę informację o aktywacji Konta Opiekuna
2Zakończenie rezerwacji1000 * liczba dni rezerwacjiDzieje się w chwili zmiany statusu na “Zakończono”
3Opinia z oceną 3 i więcej(ocena - 2) * 2000Dzieje się kiedy Właściciel doda Opinię do Rezerwacji
4Odpowiedź do opinii1000Dzieje się kiedy Opiekun odpowie na Opinię Właściciela
5Działanie Marketingowe1000Dzieje się kiedy Opiekun opublikuje post, wideo, relacje w swoich mediach społecznościowych

undefined

l.p.Przedział PunktówLevel
1brak Punktów do 9999NEW
2od 10000 do 19999LEVEL I
3od 20000 do 49999LEVEL II
4od 50000 do 79999LEVEL III
5od 80000 do 99999LEVEL IV
6od 100000 i więcejLEVEL V

undefined

XVIII. Linki do stron zewnętrznych

 1. Serwis Internetowy i/lub Aplikacja może zawierać łącza do stron internetowych lub zasobów stron trzecich.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Animalhotels.com nie ponosi odpowiedzialności za:
  • dostępność lub dokładność takich stron internetowych lub zasobów;
  • treści, produktów lub usług dostępnych w takich witrynach internetowych lub zasobach.
 3. Łącza do takich witryn lub zasobów nie oznaczają poparcia dla takich witryn lub zasobów ani treści, produktów lub usług dostępnych w takich witrynach lub zasobach.
 4. Użytkownik przyjmujesz do wiadomości wyłączną odpowiedzialność za wszelkie ryzyko wynikające z korzystania z takich witryn lub zasobów i przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko.
 5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności dostępnych na stronach internetowych lub zasobów stron trzecich.

XIX. Zmiana regulaminu

 1. Animalhotels.com zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 2. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane w postaci tekstu jednolitego wraz z informacją o ich dokonaniu na stronie internetowej animalhotels.com
 3. O zmianach Regulaminu animahotels.com zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej lub za pośrednictwem wiadomości SMS na numer powiązany z Kontem Użytkownika, na 15 dni przed ich wejściem w życie.
 4. Animalhotels.com może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania 15-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy: podlega obowiązkowi prawnemu, na podstawie którego zobowiązana jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia jej dotrzymanie wyżej wymienionego 15-dniowego okresu powiadomienia, musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną usług pośrednictwa internetowego, Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami.
 5. Użytkownik może nie zaakceptować zmian Regulaminu i w takim wypadku żądać usunięcia Konta poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 15 dni od daty zawiadomienia o zmianie Regulaminu. W przypadku braku takiego żądania przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował zmiany bez zastrzeżeń.
 6. O ile nie ustalono inaczej, wszystkie zmiany tego Regulaminu obowiązują wszystkich Użytkowników, w tym także użytkowników, którzy zaczęli korzystać z Serwisu internetowego i/lub Aplikacji przed wprowadzeniem tych zmian.

XX. Zakończenie korzystania z Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji

 1. Animalhotels.com może wypowiedzieć niniejszą Umowę wynikającą z tego Regulaminu w dowolnym momencie, informując Użytkownika o tym na piśmie (także drogą mailową) i/lub w przypadku, gdy Użytkownik posiada konto, anulując jego konto i dostęp do jego konta.
 2. Animalhotels.com może wypowiedzieć niniejszą Umowę wynikającą z tego Regulaminu informując Użytkownika o tym na piśmie (także drogą mailową) w przypadku, gdy Użytkownik złamał zasady tego Regulaminu i posiada konto, anulując jego konto i dostęp do jego konta lub dezaktywując jego ofertę.
 3. Animalhotels.com może wypowiedzieć niniejszą Umowę wynikającą z tego Regulaminu nie informując Użytkownika o tym, w przypadku, gdy Użytkownik nie podał żadnych danych osobowych poza numerem telefonu, na które zarejestrowane zastało Konto i nie logował się na to Konto w przeciągu 60 dni.
 4. Użytkownik może wypowiedzieć niniejszą Umowę wynikającą z niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie, usuwając swoje konto lub zaprzestając korzystania z Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji.

XXI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie czyni żadnej ze stron agentem ani przedstawicielem drugiej strony, ani nie ustanawia pomiędzy stronami stosunku typu joint-venture ani stosunku partnerstwa.
 3. Użytkownik nie może przenieść lub nadać swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.
 4. Animalhotels.com może przenieść prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu, bez uznania tego przeniesienia za zmianę Regulaminu oraz bez uprzedniego zawiadomienia Użytkownika, pod warunkiem, że nie zostaną naruszone jego prawa wynikające z niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe jego postanowienia zachowują pełną moc i skuteczność. Postanowienia niniejszego Regulaminu nieważne lub nieskuteczne zostaną zastąpione postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, a także najbardziej doń zbliżonymi.
 6. W przypadku sporów Unia Europejska udostępnia europejską platformę internetowego rozstrzygania sporów https://ec.europa.eu/consumers/odr. Udostępnia informacje o alternatywnych metodach rozstrzygania sporów, z których Użytkownik może skorzystać w przypadku sporu, którego nie można rozstrzygnąć.
 7. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji i/lub Usług i/lub niniejszego Regulaminu, animalhotels.com zaleca odwiedzenie centrum pomocy lub skontaktowanie się z lokalnym biurem: tel.: +48 730 830 820; email: info@animalhotels.com.