Polityka prywatności

Wersja dokumentu: 2.0.0

Obowiązuje użytkowników zarejestrowanych od 17.06.2023 (włącznie) oraz wszystkich pozostałych użytkowników od dnia 10.07.2023.

Poprzednie wersje dokumentu znajdziesz w: Zmiany regulaminu

Postanowienia ogólne

 1. W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników Serwisu i Aplikacji animalhotels.com oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, animalhotels.com przekazuje Użytkownikom Serwisu i Aplikacji niniejszą Politykę Prywatności, w której wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane osobowe Użytkowników są przetwarzane i zabezpieczane.
 2. Animalhotels.com przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Animalhotels.com wdrożyło następujące zasady:
  • dane zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej przez animalhotels.com w sposób niezgodny z tymi celami; („ograniczenie celu”);
  • przy rozpoczęciu zbierania danych, osoba której dane są przetwarzane powinna być zawsze poinformowana w jasny i przejrzysty sposób o celach, dla których dane są przetwarzane. („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
  • zbierane są tylko dane adekwatne oraz ograniczone zakresem do tego, co jest niezbędne do realizacji celów dla których są one przetwarzane („minimalizacja danych”);
  • dane powinny być prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; („prawidłowość”);
  • przechowywane są dane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; („ograniczenie przechowywania”);
  • przetwarzanie danych w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”);
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu i/lub Aplikacji animalhotels.com lub przed zarejestrowaniem konta, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Polityki Prywatności.

Definicje

Polityka – niniejsza Polityka Prywatności

Animalhotels.com – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (90-318 Łódź ul. Henryka Sienkiewicza 72) zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000934860, REGON 520527265, NIP 7252314345

Aplikacja - aplikacja mobilna animalhotels.com na systemy Android i IOS udostępniona Użytkownikom.

Użytkownik – osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarza animalhotels.com w związku z korzystaniem z Serwisu i/lub Aplikacji animalhotels.com.

Dane osobowe - oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”).

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – strona internetowa animalhotels.com udostępniona Użytkownikom www.animalhotels.com.

I. Gromadzenie i przetwarzanie danych

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu i/lub Aplikacji jest animalhotels.com/
 2. W wyniku korzystania z Serwisu i/lub Aplikacji, animalhotels.com może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe: imię i nazwisko, dane adresowe, numery telefonów, adresy e-mail, nr NIP, data urodzenia, wizerunek, treść wiadomości, treść opinii.
 3. Animalhotels.com zapewnia swoim Użytkownikom możliwość korzystania ze swojego Serwisu i/lub Aplikacji w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu i/lub Aplikacji wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, przy czym podanie niektórych danych jest niezbędne dla założenia konta lub skorzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu i/lub Aplikacji np. otrzymywania newslettera. W przypadku zbierania danych w celu wykonania obowiązku określonego w przepisach prawa podanie danych jest obowiązkowe.
 4. Po rejestracji i po zalogowaniu na swoje konto, Użytkownik może podać dodatkowe dane osobowe, które mogą ułatwić korzystanie z usług.

II. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Świadczenie usług

Animalhotels.com przetwarza dane osobowe w celu dostarczania treści oraz usług Użytkownikom, w tym informowania o dostępnych treściach i usługach w Serwisie i/lub Aplikacji.

Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. b RODO (akceptacja regulaminu Serwisów i/lub Aplikacji).

Komunikacja marketingowa

Animalhotels.com nawiązuje z Użytkownikiem komunikację marketingową jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej, w tym poprzez złożenie wyraźnego żądania jej uzyskania lub pozostawienia swoich danych w tym celu.

Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Użytkownika na komunikację w celach marketingowych).

Realizacja obowiązków prawnych

Animalhotels.com przetwarza dane, jeśli jest to konieczne dla zrealizowania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja obowiązków prawnych ciążących na animalhotels.com).

Zapewnienie bezpieczeństwa i funkcjonalności Serwisu i/lub Aplikacji

Animalhotels.com przetwarza dane osobowe, jeśli jest to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji w animalhotels.com oraz zarządzania systemami teleinformatycznymi.

Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu animalhotels.com - zapewnienie działania Serwisu i/lub Aplikacji oraz wysokiej jakości usług).

Komunikacja pomiędzy Użytkownikami Serwisu i/lub Aplikacji

Animalhotels.com zbiera treści wiadomości i informacje, które Użytkownik przekazuje za pośrednictwem tej funkcjonalności.

Podstawa prawna gromadzenia danych i korzystania z nich to art. 6 ust. 1 lit. b. d. oraz f. RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu animalhotels.com oraz zapewnienie ochrony Użytkownikom - zapewnienie działania Serwisu i/lub Aplikacji oraz wyjaśnienie ewentualnych incydentów związanych z komunikacją między Użytkownikami).

Opiniowanie i ocena Użytkowników

Animalhotels.com przetwarza dane pochodzące z wystawianych przez Użytkowników opinii oraz ocen zgodnie z Regulaminem w celu  weryfikacji zadowolenia Użytkowników z usług świadczonych przez innych Użytkowników oraz zapewnienia wysokiego poziomu komunikacji pomiędzy Użytkownikami, weryfikacji zachowań niepożądanych i umożliwienia podejmowania w tym zakresie odpowiednich działań.

Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. b. oraz f. RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu animalhotels.com - zapewnienie działania Serwisów i/lub Aplikacji oraz wysokiej jakości usług oraz poprawa jakości obsługi).

Obsługa zapytań Użytkowników Serwisu i/lub Aplikacji

Animalhotels.com przetwarza dane osobowe w celu rozpatrywania reklamacji Użytkowników związanych z działalnością Serwisu i/lub Aplikacji, kontaktowania się z Użytkownikiem lub osobą trzecią korzystającą z Serwisu i/lub Aplikacji oraz w celu podjęcia stosownych działań wyjaśniających lub naprawczych, jak również w celu wyjaśnienia ewentualnych incydentów związanych z obsługą Użytkowników, poprawy jakości obsługi.

Dane, które nie są niezbędne do skontaktowania się z Użytkownikiem, zawsze są oznaczane w formularzu kontaktowym jako opcjonalne. Animalhotels.com usuwa powstające w tym kontekście dane, gdy ich przechowywanie nie jest już dłużej wymagane albo ogranicza ich przetwarzanie, jeśli istnieją ustawowe wymogi w zakresie zatrzymywania takich danych.

Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu animalhotels.com - zapewnienie działania Serwisów i/lub Aplikacji oraz wysokiej jakości usług oraz poprawa jakości obsługi, wyjaśnienie ewentualnych incydentów związanych z obsługą Użytkowników).

Dochodzenie lub ochrona przed ewentualnymi roszczeniami

W przypadku ewentualnych roszczeń względem Użytkowników lub konieczności ochrony przed roszczeniami, animalhotels.com może przetwarzać dane Użytkowników uzyskane za pośrednictwem Serwisu i/lub Aplikacji.

Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu animalhotels.com - ochrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń).

III. Okres przechowywania danych

 1. Animalhotels.com przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika.
 2. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez animalhotels.com roszczeń w stosunku do Użytkowników.
 3. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

IV. Uprawnienia użytkownika

 1. Prawo dostępu do danych osobowych na wniosek Użytkownika animalhotels.com potwierdzi, jakie dane osobowe Użytkownika przetwarza oraz dostarczy mu kopię tych danych. Niezależnie od powyższego zarejestrowany Użytkownik ma dostęp do danych osobowych jakie przekazał animalhotels.com poprzez konto Użytkownika w Serwisie i/lub Aplikacji.
 2. Prawo do sprostowania danych osobowych - w przypadku, w którym dane osobowe Użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne, Użytkownik może domagać się od animalhotels.com ich sprostowania ewentualnie uzupełnienia. Niezależnie od powyższego zarejestrowany Użytkownik ma możliwość poprawiania swoich danych osobowych poprzez konto Użytkownika w Serwisie i/lub Aplikacji.
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych - Użytkownik może żądać czasowego wstrzymania przetwarzania jego danych w określonych sytuacjach.
 4. Prawo do usunięcia danych osobowych - w określonych sytuacjach Użytkownik może domagać się usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez animalhotels.com.
 5. Prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany.
 6. Prawo do wycofania zgody w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo jej wycofania w dowolnym momencie.
 7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - Użytkownik może wnieść sprzeciw względem przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych (ze względu na swoją szczególną sytuację) lub wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego.
 8. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie; szczegóły dotyczące składania skarg można znaleźć na stronie UODO, pod adresem https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

V. Profilowanie

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane w celach marketingowych będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym mogą być profilowane. Oznacza to, że w oparciu o posiadane przez animalhotels.com dane osobowe oraz informacje dotyczące nabywanych przez Użytkownika usług lub plików cookies, jakie są zapisane na urządzeniu Użytkownika, animalhotels.com będzie przeprowadzać wnioskowania dotyczące preferencji i zainteresowań Użytkownika, które mogą posłużyć do budowy profilu marketingowego Użytkownika.

VI. Pliki cookies

 1. Animalhotels.com korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych animalhotels.com. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • realizacji celów statystycznych, które są realizowane za pomocą Google Analytics Pixel (Google Inc. z siedzibą w USA; animalhotels.com nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/), Hotjar (nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje; https://www.hotjar.com/privacy/);
  • realizacji celów marketingowych, które są realizowane za pomocą Pixel Facebook Ads (Meta Platforms, Inc., Meta z siedzibą w USA; nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje; https://www.facebook.com/privacy/policy.
 5. W ramach animalhotels.com stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Animalhotels.com korzysta też z obiektów magazynu Local Storge w standardzie HTML5, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. W obiektach tych zapisywane są niezbędne dane, niezależnie od używanej przez Użytkownika przeglądarki i nie mają one automatycznie ustawionej daty ważności. Aby zapobiec używaniu obiektów magazynu HTML5, należy korzystać z przeglądarki w trybie prywatnym.
 7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych animalhotels.com.
 9. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Animalhotels.com zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 10. Okresy przechowywania plików cookie są różne i można uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem przeglądarki.

VII. Przekazywanie danych

 1. Animalhotels.com może udostępniać dane osobowe Użytkowników na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa systemów lub praw innych Użytkowników, a także na żądanie Użytkowników lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez animalhotels.com.
 2. Dane mogą być udostępnione: wyłącznie zaufanym odbiorcom, w tym partnerom biznesowym, którzy przetwarzają dane na podstawie umów powierzenia danych osobowych. Wszystkie podmioty, którym przekazywane są dane zobowiązane są na podstawie umów powierzenia lub wprost przez przepisy o ochronie danych osobowych do zapewnienia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych. Dane osobowe przetwarzane są przez okres nie dłuższy niż do realizacji celów, w jakich dane zostały zebrane i przetwarzane lub przez okres wynikający wprost z przepisów prawa.
 3. Część usługodawców animalhotels.com może przechowywać dane Użytkowników poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takich przypadkach dane Użytkowników mogą być przechowywane w krajach, które zapewniają adekwatny poziom ochrony danych osobowych, lub w krajach, które takiego poziomu nie zapewniają. Animalhotels.com zabezpiecza dane Użytkowników poprzez zawarcie z usługodawcami animalhotels.com umów zawierających tzw. Standardowe Klauzule Umowne zaakceptowane przez Komisję Europejską, które dają gwarancję adekwatnego zabezpieczenia danych Użytkowników w krajach trzecich.
 4. Animalhotels.com przekazuje dane (m.in. numer telefonu) dostawcy usług SMS Apifonica, w celu dostarczania kodów weryfikacyjnych oraz powiadomień SMS.

VIII. Linki zewnętrzne

W przypadku kiedy oferowane przez animalhotels.com usługi przekierowują do innych witryn internetowych lub aplikacji, te nowo otwarte linki nie działają zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Należy zapoznać się z polityką prywatności opublikowaną w tych innych witrynach internetowych lub aplikacjach, aby poznać obowiązujące w nich procedury gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych.

IX. Korzystanie z wtyczek portali społecznościowych

Na tej stronie internetowej stosuje się wtyczki społecznościowe różnych dostawców. Bez ingerencji Użytkownika przyciski te podczas odwiedzin Serwisu i/lub Aplikacji nie wysyłają żadnych danych do poszczególnych serwisów społecznościowych. Dopiero po kliknięciu danego przycisku nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerem danego serwisu społecznościowego i może on wówczas gromadzić dane i korzystać z plików cookie.

X. Bezpieczeństwo danych

Animalhotels.com stosuje kompleksowe zabezpieczenia o charakterze technicznym i operacyjnym, aby zapewnić danym Użytkownika ochronę przed przypadkowym lub celowym zmanipulowaniem, utraceniem, zniszczeniem lub uzyskaniem do nich dostępu przez osoby nieupoważnione. Wraz z postępem technicznym stosowane przez animalhotels.com zabezpieczenia są regularnie weryfikowane i aktualizowane.

XI. Wybrane metody ochrony danych osobowych

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania.
 3. Animalhotels.com okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 4. W celu ochrony danych animalhotels.com regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 5. Aktualizacja wszelkiego oprogramowania oraz komponentów programistycznych, które są wykorzystywane przez animalhotels.com do przetwarzania danych osobowych.

XII. Zmiany polityki prywatności

Animalhotels.com dąży do zapewnienia jak najbardziej aktualnej Polityki Prywatności i RODO. W przypadku zmiany przepisów prawa, orzecznictwa sądowego, wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami przetwarzania Danych Osobowych, zmiany technologii, sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania Danych Osobowych, animalhotels.com dokona odpowiednich zmian niniejszej Polityki Prywatności i RODO, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Użytkownika lub za pośrednictwem wiadomości SMS na numer telefonu Użytkownika oraz poprzez komunikat wyświetlający się w Serwisie i/lub Aplikacji.