Regulamin konkursu "Ranking animalhotels"

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest animalhotels sp. z o.o z siedzibą w Łodzi (90 - 318) ul. H. Sienkiewicza 72.
 2. Konkurs będzie przeprowadzany od 23.12.2022 0:00:00 do 28.02.2023 23:59:59.
 3. Konkurs wygrywają trzy osoby z największą ilością punktów zdobytych w naszym wewnętrznym „Rankingu animalhotels” od 23.12.2022 0:00:00 do 28.02.2023 23:59:59.
 4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Ukończenie 18 roku życia.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna lub firma z dodaną ofertą opieki na stronie animalhotels.com
 3. Zapoznanie się z zasadami rankingu animalhotels na stronie https://animalhotels.com/animalhotels-ranking
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
 5. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).
 6. Jeżeli opiekun lub hotel dla zwierząt nie chce brać udziału w klasyfikacji konkursowej, powinien on wysłać zgłoszenie tego faktu drogą mailową na adres info@animalhotels.com.

§3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. Przedemiotem konkursu jest wewnętrzny ranking na podstawie zdobytych punktów w terminie 23.12.2022 do 28.02.2023.
 2. Nagrodę otrzymają 3 osoby z największą liczbą zdobytych punktów od 23.12.2022 0:00:00 do 28.02.2023 23:59:59.
 3. Nagrodami konkursu są:
  • a) Za 1 miejsce - sesja zdjęciowa dla opiekuna/hotelu dla zwierząt mająca na celu promowanie jego oferty jako opiekuna zwierząt, petsittera lub hotelu dla zwierząt. Zdjęcia wykonane na sesji zdjęciowej stają się własnością zwycięzcy. Termin sesji zdjęciowej wybrany zostanie wspólnie z Organizatorem i Zwycięzcą. Dodatkową nagrodą za 1 miejsce jest promowana przez Organizatora reklama w mediach społecznościowych animalhotels o wartości 1000 zł
  • b) za 2 miejsce - promowana przez Organizatora reklama w mediach społecznościowych animalhotels o wartości 500 zł
  • c) za 3 miejsce - kosz podarunkowy o wartości 200 zł
 4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator
 5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 3 (trzech) dni od zakończenia konkursu, na wskazany przez niego w trakcie rejestracji adres e-mail.
 6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
 7. Zwycięzca ma 3 miesiące na wykorzystanie nagrody od dnia potwierdzenia jej przyjęcia.

§4 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator - animalhotels sp. z o.o z siedzibą w Łodzi (90 - 318) ul. H. Sienkiewicza 72.
 2. W ramach Konkursu przetwarzane będą następujące dane osobowe:
  • a) Imię, nazwisko, dane adresowe, adres e-mail i numer telefonu - w celu poinformowania o wygranej i przesłania nagrody
  • b) Imię i zdjęcie profilowe - w celu ogłoszenia wyników w aplikacji animalhotels.com
 3. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i odpowiednimi przepisami krajowymi oraz zgodnie ze zgodą Uczestników Konkursu wyrażaną w trakcie rejestracji na stronie animalhotels.com.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie